...

trading psychology

Why You Should Stay Away from the Crowd as a Trader (Tagalog)

Sa pag aaral ng technical analysis, inaaral din natin ang mass psychology. Kasi ang market ay binubuo ng emosyon ng iba’t-ibang individual na nagpaparticipate dito.Karamihan sa mga traders ay nagdedesisyon ng pare-pareho lamang, sabi nga nila ang isang individual ay unpredictable pero kapag iniligay mo ito sa isang grupo—ang desisyon making nito ay nagiging predictable.

Why You Should Stay Away from the Crowd as a Trader (Tagalog) Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.