...

price action

Price Action Trading Strategies | Paano Mag Trade ng Walang Indicators

Have you heard of price action trading? Kung matagal tagal ka ng nag tetrade, siguro madalas mo ito naririnig. At kung lagi kang nagbabasa sa Altcoinpinoy, madalas ko itong nababangit. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng price action? May mga pagkakataon kapag sinabi ko na price action, ang tinutukoy ko ay ang galaw […]

Price Action Trading Strategies | Paano Mag Trade ng Walang Indicators Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.