...

indicator

The Indicator that Every Trader Should Know | VOLUME (Tagalog)

Sa dinami dami ng indicator na magagamit natin sa trading, isa sa hindi mawawala sa aking listahan ang volume. Ang volume kasi ay nag rerepresent sa iba’t ibang interpretation ng crowd psychology. Kapag mayroon tayong better understanding about volume,  makakapag bigay ito sa atin nang mas matibay na ebidensya kung saan ang takbo ng market.

The Indicator that Every Trader Should Know | VOLUME (Tagalog) Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.