...

blockchain

Ano Ang Blockchain?

Noong nag uumpisa pa lang ako na pag aralan ang cryptocurrency at bitcoin, marami akong mga katanongan na hindi masagot. Isa na dito kung ano ba ang blockchain? Para sa akin napaka unfamiliar or jargon ng salitang ito, kasi hindi naman ako developer or programmer. Marami akong nabasang mga articles about blockchain, pero karamihan nang

Ano Ang Blockchain? Read More »

Gaano kahalaga ang decentralized system?

At dahil nga sa Blockchain lumawak ang idea natin about decentralization. Alam naman natin na ang Bitcoin ang isang magandang halimbawa ng successful system of decentralized environment.  Pero gaano nga ba kaimportante ang blockchain? At ano nga ba ang mga advantage at disadvantage nito sa current centralized system? Sa makatuwid marami parin ang naguguluhan about decentralized

Gaano kahalaga ang decentralized system? Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.