...

Day trading

Ang Pag kakaparehas ng Trading sa Pagtatayo ng Business EXPLAINED

Madalas ko sinasabi sa mga article na naisulat ko. Treat trading as a business. Pero paano nga ba ito gawin? In this article aalamin natin kung bakit parehas lang ang consepto ng business at trading. Gusto natin maging successful trader not because of money. But because of financial freedom Wala kang boss, walang polictics, magagawa […]

Ang Pag kakaparehas ng Trading sa Pagtatayo ng Business EXPLAINED Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.