...

chart pattern

Chart patterns | Ascending Triangle (Tagalog)

Ito yung kabaliktaran ng descending triangle, kung ang descending triangle ay normally bearish. Ang ascending triangle naman ay bullish. Pero hindi sa lahat nang pagkakataon, pwede rin itong mag result sa down trend. Ang hugis nito ay triangle na may horizontal top. Kabaliktaran ng descending triangle, nag sisilbing resistance ang horizontal line nito sa itaas.  […]

Chart patterns | Ascending Triangle (Tagalog) Read More »

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.